czarnobiały0+1+2
 Instrukcja  O biuletynie  Mapa biuletynu
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-06-21 22:47:29

Ogłoszenie 13/2012

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Żagań
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony

 

 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy położonej we wsi Stara Kopernia oznaczonej wg. ewidencji gruntów nr działki 497 o pow. 0,1185 ha.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G/00051 715/ 5.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Żagań nr 18/12 z dnia 18 stycznia 2012 r.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 30.04.2012 r.
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeniem nieruchomości jest przebiegająca przez działkę rura sieci wodociągowej ∅ 32.
Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz infrastruktury technicznej określająca warunki w zakresie:
- wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
- dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- wymagań dotyczących ochrony i interesów osób trzecich,
- wymagań dla terenów lub obiektów podlegających ochronie, w tym terenów górniczych, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
- warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
- linii rozgraniczających teren inwestycji.
Cena nieruchomości określona została na kwotę 30.000,00 zł, i obejmuje należny podatek VAT.
Wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi 6.000,00 zł, które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Żagań najpóźniej w dniu 20.07.2012 r. lub na konto Urzędu Gminy Żagań oznaczone nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 BZWBK SA Oddział Żagań do dniu 20.07.2012 r. przy czym data wpływu na rachunek Urzędu Gminy Żagań nie może być późniejsza jak termin wpływu wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega zwrotowi w razie:
- odwołania przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
- nie wygrania przetargu.
Zwrot wadium nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu w formie w jakiej było wpłacone, chyba że osoba wskaże inny sposób wypłaty wadium, wówczas zostanie on dokonany w formie wskazanej lecz na koszt uczestnika przetargu.
Sprzedaż nieruchomości następuje według granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków, okazanie granic może nastąpić tylko we własnym zakresie nabywcy i na jego koszt.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się 24.07.2012 r. o godz. 1215 w sali nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9.
Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Jeziorska tel. 68 458 48 - 11.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-06-21 22:47:29
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Jeziorska Data udostępnienia informacji: 2012-06-21 22:47:34
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1387
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-06-21 22:45:01

Ogłoszenie 12/2012

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Żagań
ogłasza
II ustny przetarg nieograniczony

 

 
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy położonej we wsi Stara Kopernia oznaczonej wg ewidencji gruntów nr działki 320 o pow. 0,0962 ha.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G/00051 715/ 5.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Żagań nr 109/11 z dnia 17października 2011 r.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 06.03.2012 r.
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeniem nieruchomości jest przebiegająca przez działkę rura sieci wodociągowej ∅ 110.
Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego oraz infrastruktury technicznej określająca warunki w zakresie:
- wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
- ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
- dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- wymagań dotyczących ochrony i interesów osób trzecich,
- wymagań dla terenów lub obiektów podlegających ochronie, w tym terenów górniczych, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
- warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
- linii rozgraniczających teren inwestycji.
Cena nieruchomości określona została na kwotę 16.000,00 zł, i obejmuje należny podatek VAT.
Wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi 3.200,00 zł, które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Żagań najpóźniej w dniu 20.07.2012 r. lub na konto Urzędu Gminy Żagań oznaczone nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 BZWBK SA Oddział Żagań do dniu 20.07.2012 r. przy czym data wpływu na rachunek Urzędu Gminy Żagań nie może być późniejsza jak termin wpływu wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wpłacone przez uczestnika przetargu wadium podlega zwrotowi w razie:
- odwołania przetargu,
- unieważnienia przetargu,
- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
- nie wygrania przetargu.
Zwrot wadium nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu w formie w jakiej było wpłacone, chyba że osoba wskaże inny sposób wypłaty wadium, wówczas zostanie on dokonany w formie wskazanej lecz na koszt uczestnika przetargu.
Sprzedaż nieruchomości następuje według granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków, okazanie granic może nastąpić tylko we własnym zakresie nabywcy i na jego koszt.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się 24.07.2012 r. o godz. 1200 w sali nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9.
Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Jeziorska tel. 68 458 48 - 11.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-06-21 22:45:01
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Jeziorska Data udostępnienia informacji: 2012-06-21 22:45:06
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1453
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-06-21 22:42:21

Ogłoszenie 11/2012

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Żagań
ogłasza
V ustny przetarg nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości z zasobu nieruchomości gminy położonej we wsi Gorzupia oznaczonej wg ewidencji gruntów nr działki 148/1 o pow. 0,1858 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o pow. zabudowy 146 m2, kubaturze 432 m3i pow. użytkowej 142 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 50 m2, kubaturze 270 m3 i pow. użytkowej 47 m2.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1G/000118015/5.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.
Kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniach I-25.03.2011 r. II-4.07.2011 r., III- 10.10.2011 r., IV 6.03.2012 r.
Nieruchomość wyznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Wójta Gminy Żagań nr 1/10 z dnia 7 grudnia 2010 r.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek B - Ps IV, Ps IV.
Cena nieruchomości określona została na kwotę 18.200,00 zł.
Wadium zostało ustalone w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi 3.640,00 zł, które należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Żagań najpóźniej w dniu 20.07.2012 r. lub na konto Urzędu Gminy Żagań oznaczone nr 13 109025580000000109881407 BZWBK SA Oddział Żagań, przy czym data wpływu na rachunek Urzędu Gminy Żagań nie może być późniejsza jak do 20.07.2012 r.
Wadium wniesione przez uczestnika ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się 24.07.2011 r. o godz. 1045 w sali nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9.
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9 tel. 68 458 48 - 11.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-06-21 22:42:21
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Jeziorska Data udostępnienia informacji: 2012-06-21 22:42:50
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1391
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-06-21 22:40:59

Ogłoszenie 10/2012

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Żagań
ogłasza
ustny przetarg nieograniczony

 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z zasobu nieruchomości gminy oznaczonych wg. ewidencji gruntów numerami działek, położonych:

we wsi Rudawica
 
lp. nr działki pow.
działki
w ha
nr księgi wieczystej
ZG1G
cena
wywoławcza
w zł
/obejmuje VAT/
wadium
20% wartości
ceny
wywoławczej
zarządzenie
wyznaczające do
sprzedaży z dnia
godz. przetargu
1. 203/5 0,3443 00046526/5 44.400,00 8.880,00 58/11 z 20.05.11 900
2. 203/3 0,4251 00046525/8 55.000,00 11.000,00 54/11 z 20.05.11 915
3. 202/6 0,3784 00046524/1 48.400,00 9.680,00 56/11 z 20.05.11 930
4. 202/5 0,3738 00046523/4 47.900,00 9.580,00 57/11 z 20.05.11 945
5. 202/4 0,3729 00046522/7 47.800,00 9.560,00 55/11 z 20.05.11 1000
6. 46/13 0,3913 00040660/4 44.378,00 8.876,00 46/11 z 20.05.11 1015
Dla przedmiotowych nieruchomości decyzjami o warunkach zabudowy ustalone zostały warunki zabudowy i zagospodarowania terenu polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących oraz infrastruktury technicznej na każdej z działek.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 6.03.2012 r.

we wsi Stara Kopernia
7. 161/1 0,3443 00051715/5 126 000,00
zwolniona z VAT
25 200,00 34/11 z 28.03.11 1030
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym o pow. zabudowy 161,60 m2 , kubaturze 1544,90 m3 i pow. użytkowej 252,60 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 85,70 m2.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 12.09.2011 r.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 06.12.2011 r.
Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 6.03.2012 r.
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi użytek Bi.

Nieruchomości wyznaczone do sprzedaży są wolne od wszelkich długów i obciążeń.
Wadium w pieniądzu w określonej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Żagań oznaczone nr 13 1090 2558 0000 0001 0988 1407 BZWBK SA Oddział Żagań. do dniu 20.07.2012 r. przy czym data wpływu na rachunek Urzędu Gminy Żagań nie może być późniejsza jak wymagany termin wpływu wadium.
Wadium wniesione przez uczestnika ulega przepadkowi na rzecz Gminy Żagań w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Termin uiszczenia ceny sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy przed jej spisaniem, zostanie on ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przetarg odbędzie się 24.07.2012 r. w sali nr 3 w siedzibie Urzędu Gminy w Żaganiu ul. Armii Krajowej 9.
Szczegółowych informacji można użyskać pod nr tel. 068 458 48-11 lub na stronie internetowej www.gminazagan.pl /sprzedaż nieruchomości,działki/.
Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-06-21 22:40:59
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Jeziorska Data udostępnienia informacji: 2012-06-21 22:41:15
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1388
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:53:03

Ogłoszenie 9/2012

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-05-21 14:53:03
Osoba, która odpowiada za treść: Renata Kapłon Data udostępnienia informacji: 2012-05-21 15:03:22
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1577
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-04-27 23:58:43

Ogłoszenie 8/2012

 

Znak sprawy: GK.7021.2.8.2012   Żagań, 2012-04-24


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na „Budowa bazy sportowej na terenie gminy Żagań - wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku zaplecza socjalnego przy boisku sportowym
w m. Miodnica ”

w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości do 14.000 euro

Gmina Żagań zaprasza do złożenia oferty na budowa przyłącza wodociągowego do budynku zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w m. Miodnica.

 
1) Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy.
2) Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić adres Zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: "Oferta na budowę przyłącza Wodociągowego do budynku zaplecza socjalnego w Miodnicy".
3) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Żagań – pokój nr 9 w terminie do dnia 14.05.2012 r. do godz. 10:00.
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2012 r. o godz. 10:15.
5) Osoba odpowiedzialna za zamówienie: Emilia Błoniarz tel. 684584814.


 
    Wójt Gminy Żagań
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Projekt umowy

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-04-27 23:58:43
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Błoniarz Data udostępnienia informacji: 2012-04-27 23:58:46
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1702
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-03-06 12:03:44

Ogłoszenie 7/2012

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żaganiu
Ogłasza Konkurs Plastyczny pt.:
"STOP DLA ALKOHOLU"
Cele konkursu:
- uwrażliwienie młodych ludzi na zagrożenia jakie niesie za sobą alkohol
- propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia
- rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej
Termin konkursu:
- do 16.03.2012 r.
Zasady uczestnictwa:
1. Do konkursu zapraszamy uczniów Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół w Tomaszowie, ul. Leśna 3.
2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w dowolnej technice.
3. Wymiary prac plastycznych powinny mieć format A3.
4. Praca powinna być czytelnie podpisana w prawym dolnym rogu - imię i nazwisko autora.
Ocena:
Laureaci I, II, i III miejsca zostaną nagrodzeni, pozostali uczestnicy otrzymają wyróżnienia. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi do 31.03.2012 r. w Urzędzie Gminy ul. Armii Krajowej 9 w Żaganiu.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.
    Organizator
GKRPA w Żaganiu
Patronat: Wójt Gminy Żagań

Załączniki

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-03-06 12:03:44
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data udostępnienia informacji: 2012-03-06 12:03:55
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 1934
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-02-04 20:05:26

Komunikat 6/2012

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żagań w 2012 r.

W związku z nowelizcjią ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) zmieniony został art.11a, który zobowiązuje Rade Gminy do określenia w drodze uchwały w terminie do 31 marca każdego roku "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierzą".
 
Projekt programu podlega zaopiniowaniu przez wyszczególnione w art. 11a ust. 7 instytucje:
1.  właściwy powiatowy lekarz weterynarii;
2.  organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy;
3.  dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, działający na obszarze gminy.
 
Projekt został przesłany do poszczególnych instytucji wg. adresów znanych dla tut. urzędu.
 
Podmioty uprawnione przez ustawę pominięte przez tut. urząd w otrzymaniu programu ze względu na brak danych adresowych, mogą składać opinie i uwagi na piśmie w sekretariacie tut. urzędu dołączając aktualne dokumenty, z których wynikać będzie zakres ich działania i umocowania osób do ich reprezentacji.


Żagań, dnia 2012.02.01
  z up. Wójta
Sekretarz Gminy
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-02-04 20:05:26
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Jeziorska Data udostępnienia informacji: 2012-02-04 20:05:44
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 2111
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:38:11

Ogłoszenie 5/2012

 

Wójt Gminy Żagań
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe

 
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
 
I. Rodzaj zadania w zakresie:
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przez:
- zorganizowanie szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną oraz przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w miejscowości Tomaszowo.
Kwota dofinansowania wynosi 13 500 zł
- zorganizowanie szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną oraz przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w miejscowości Miodnica.
Kwota dofinansowania wynosi 8 000 zł
- zorganizowanie szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną oraz przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w miejscowości Jelenin.
Kwota dofinansowania wynosi 13 500 zł
- zorganizowanie szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną oraz przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w miejscowości Trzebów.
Kwota dofinansowania wynosi 8 000 zł.
- zorganizowanie szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną oraz przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w miejscowości Bożnów.
Kwota dofinansowania wynosi 9 000 zł.
- zorganizowanie szkolenia w zakresie gry w piłkę nożną oraz przygotowanie i udział w rozgrywkach ligowych w miejscowości Pożarów.
Kwota dofinansowania wynosi 8 000 zł.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 60 000 zł
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe tj. nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, kluby, oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Żagań o statusie wiejskim, prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Żagań. Ich działalność statutowa prowadzona jest w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają one realizować zadanie na rzecz mieszkańców wsi.
2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa.
2.1. Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy Żagań
2.2. W Komisji Konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami Konkursu, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
2.3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2 zostaną ujawnione po powołaniu Komisji, Wójt Gminy Żagań dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. Czynności Komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.
2.4. Do zadań Komisji należy:
a) dokonanie oceny formalnej ofert złożonych w konkursie
b) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z kryteriami określonymi w treści ogłoszenia konkursu
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty
3. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2010 roku Nr 6, poz. 25).
3.1. Wzór oferty i sprawozdania dostępne są w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 17 oraz na stronie internetowej www.bip.gminazagan.pl
3.2. Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3.3. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji,(odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
aktualny statut, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji pozarządowej;
oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Gminy Żagań i jednostek organizacyjnych Gminy Żagań;
pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem);
w przypadku gdy oferent działa na postawie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do działania w imieniu organizacji wymagany jest dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy Żagań w godzinach: od 8:00 do 9:30 oraz od 11:00 do 14:00.
Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Gminy ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Konkursie.
5. Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu.
6. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
7. Dodatkowych informacji udziela Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich pok. 17 tel. 68 458 48 04
8. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Komisja sporządza protokół konkursu, podpisywany przez Przewodniczącego oraz listę podmiotów i przedstawia je Wójtowi Gminy Żagań. Protokół zawiera ocenę ofert wraz z wielkością przyznanej dotacji.
10. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Żagań po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
11. Wyniki konkursu ogłoszone są niezwłocznie:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Żagań www.gminazagan.pl
b) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gminazagan.pl
c) w siedzibie Urzędu Gminy Żagań
12. Formę i terminy przekazania dotacji Podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2010 Nr 6, poz. 25).

 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania:zadanie winno być zrealizowane w roku 2012 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Wójt Gminy Żagań może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
Wójt Gminy Żagań może wstrzymać dotację lub nakazać jej zwrot w wypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych lub oświadczeń zawartych w ofercie i w informacjach dodatkowych składanych wraz z ofertą.
2.2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) działalność gospodarczą, polityczną,
b) pokrycie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów,
d) utrzymanie biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
e) przedsięwzięcia finansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
f) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
g) podatki, cła i opłaty skarbowe, opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów , kar i mandatów.
2.3. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania objętego dotacją wspólnie z innymi podmiotami,
2.4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
2.5. W przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
2.6. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych wyszczególnionych w tabeli "Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów" podczas realizacji zadania (tylko koszt ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów -koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania - bez zgody pisemnej.
2.7. W przypadku przesunięcia środków powyżej 10 % wymagana jest akceptacja Wójta na wcześniejszy pisemny wniosek oferenta.
V. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 14.02.2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań do godz.: 15:00.
2. Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisany Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..
3. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 22.02.2012roku.
2. Tryb otwartego konkursu ofert poprzez powierzenie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu konkursu zgodny z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa.
4. Kryteria oceny złożonych ofert:
a) zgodności oferty z konkursem
b) możliwości realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie)
  wiarygodność oferenta( zwłaszcza dotychczasowa współpraca z Urzędem Gminy Żagań).
5. Termin dokonania wyboru ofert: 22.02.2012 roku.
VII. Wysokość zadań zrealizowanych w roku 2011
W roku 2011r. zadania tego rodzaju były realizowane przez:
   
1. Ludowy Zespół Sportowy "Czarni" Jelenin - dotacja 13 000 zł.
2. Klub Sortowy "Pożarów" w Pożarowie - dotacja 8 000 zł
3. Wiejski Klub Sportowy "Husaria" Dzietrzychowice - dotacja 12 000 zł
4. Klub Sportowy "Sparta" Miodnica - dotacja 9 000 zł
5. Ludowe Zespoły Sportowe "Klub Sportowy" w Tomaszowie - dotacja 13 000 zł
6. Klub Sportowy "Beskid" Bożnów - dotacja 8 000 zł
7. Ludowe Zespoły Sportowe "Kwisa" Trzebów - dotacja 8 000 zł
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-01-25 11:38:11
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data udostępnienia informacji: 2012-01-25 11:39:44
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 2207
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »
 Drukuj informację

Data wprowadzenia: 2012-01-25 11:18:49

Ogłoszenie 4/2012

 

Wójt Gminy Żagań
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe


 
Podstawa prawna: art. 13 ust.1 i art. 11ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).


 
I. Rodzaj zadania w zakresie:
Ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, przez:
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w miejscowości Dzietrzychowice
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2012 r. wynosi 10 000 zł
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Do konkursu przystąpić mogą organizacje pozarządowe tj. nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym fundacje, stowarzyszenia i ich oddziały, kluby, oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działające na terenie Gminy Żagań o statusie wiejskim, prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Żagań. Ich działalność statutowa prowadzona jest w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają one realizować zadnie na rzecz mieszkańców wsi.
2. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa.
2.1. Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy Żagań
2.2. W Komisji Konkursowej nie mogą zasiadać osoby uczestniczące w konkursie i pozostające w takim stosunku faktycznym z uczestnikami Konkursu, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
2.3. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 2 zostaną ujawnione po powołaniu Komisji, Wójt Gminy Żagań dokonuje odpowiedniej zmiany w składzie Komisji. Czynności Komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.
2.4. Do zadań Komisji należy:
a) dokonanie oceny formalnej ofert złożonych w konkursie
b) ocena merytoryczna ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z kryteriami określonymi w treści ogłoszenia konkursu
c) propozycja podziału środków finansowych na poszczególne oferty
3. Uczestnicy konkursu składają oferty na formularzach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2010 r., Nr 6, poz. 25).
3.1. Wzór oferty i sprawozdania dostępne są w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich pok. nr 17 oraz na stronie internetowej www.bip.gminazagan.pl
3.2. Oferta składana przez podmioty powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
3.3. Dodatkowo do oferty należy dołączyć:
kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
aktualny statut, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji pozarządowej;
oświadczenie oferenta o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Gminy Żagań i jednostek organizacyjnych Gminy Żagań;
pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem);
w przypadku gdy oferent działa na postawie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do działania w imieniu organizacji wymagany jest dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy Żagań w godzinach: od 8:00 do 9:30 oraz od 11:00 do 14:00.
Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Podmioty przystępujące do konkursu są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Gminy ofert w sposób wymagany w Ogłoszeniu o Konkursie.
5. Wójt Gminy Żagań zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty zwycięskiej w konkursie w związku z koniecznością zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu.
6. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
7. Dodatkowych informacji udziela Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich pok. 17 tel. 68 458 48 04
8. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Komisja sporządza protokół konkursu, podpisywany przez Przewodniczącego oraz listę podmiotów i przedstawia je Wójtowi Gminy Żagań. Protokół zawiera ocenę ofert wraz z wielkością przyznanej dotacji.
10. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Żagań po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
11. Wyniki konkursu ogłoszone są niezwłocznie:
a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Żagań www.gminazagan.pl
b) w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.gminazagan.pl
c) w siedzibie Urzędu Gminy Żagań
12. Formę i terminy przekazania dotacji Podmiotom i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 10 stycznia 2010 r. Nr 6, poz. 25).
IV. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania:zadanie winno być zrealizowane w roku 2012 z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
2. Warunki realizacji zadania:
2.1. Wójt Gminy Żagań może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
Wójt Gminy Żagań może wstrzymać dotację lub nakazać jej zwrot w wypadku stwierdzenia nieprawidłowych danych lub oświadczeń zawartych w ofercie i w informacjach dodatkowych składanych wraz z ofertą.
2.2. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a) działalność gospodarczą, polityczną,
b) pokrycie deficytu działalności organizacji,
c) wsteczne finansowanie projektów,
d) utrzymanie biura w części niedotyczącej realizowanego zadania,
e) przedsięwzięcia finansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
f) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
g) podatki, cła i opłaty skarbowe, opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, kar i mandatów.
2.3. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania objętego dotacją wspólnie z innymi podmiotami,
2.4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
2.5. W przypadku zmiany lub nie zrealizowania zadania lub części zadania objętego umową z oferentem dotacja na to zadanie lub jego część podlega zwrotowi.
2.6. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków finansowych wyszczególnionych w tabeli "Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów" podczas realizacji zadania (tylko koszt ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów -koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania), do maksymalnej wysokości 10% całości dofinansowanego zadania - bez zgody pisemnej.
2.7. W przypadku przesunięcia środków powyżej 10 % wymagana jest akceptacja Wójta na wcześniejszy pisemny wniosek oferenta.
V. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 14.02.2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Żagań, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań do godz.: 15:00.
2. Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisany "otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żagań przez organizacje pozarządowe w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym"
3. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
1. Otwarcie ofert nastąpi do dnia 22.02.2012 roku.
2. Tryb otwartego konkursu ofert poprzez powierzenie realizacji zadania publicznego określonego w ogłoszeniu konkursu zgodny z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa.
4. Kryteria oceny złożonych ofert:
a) zgodności oferty z konkursem
b) możliwości realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe , kadra, doświadczenie)
c) wiarygodność oferenta (zwłaszcza dotychczasowa współpraca z Urzędem Gminy Żagań).
5. Termin dokonania wyboru ofert: 22.02.2012 roku.
VII. Wysokość zadań zrealizowanych w roku 2011
W roku 2011r. zadanie tego rodzaju było realizowane przez Parafialny Zespół "Caritas" w Dzietrzychowicach - dotacja 10 000 zł.
 Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Żagań
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bajda Data wytworzenia informacji: 2012-01-25 11:18:49
Osoba, która odpowiada za treść: Karolina Jędzierowska Data udostępnienia informacji: 2012-01-25 11:25:55
Wprowadził informację do BIP: Artur Bajda artykuł był wyświetlony: 2199
Osoba, która zmieniła informację: Artur Bajda    
Zobacz zmiany w rejestrze zmian »